Etik- och hållbarhetspolicy


Syftet med detta dokument är att skapa en etisk grund för FRÖYDs hela verksamhet. Infärgning av textilier är mycket resurskrävande och påverkar människor, djur och natur på flera plan. Med denna policy som styrdokument är min ambition att ta fram arbetssätt som är hållbara i ett brett perspektiv och på lång sikt.

I ett första skede vill FRÖYD öppet visa och bidra rent konkret med sitt stöd för Agenda 2030 och de tillhörande 17 globala mål som tagits fram av FN:s utvecklingsprogram (UNDP).

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen.

          Källa: www.globalamalen.nu 

 

Under 2021 kommer jag dessutom arbeta mer fokuserat med följande tre delmål:

  

 

Här kan du följa FRÖYDs pågående arbete inom ramen för dessa delmål.

Denna policy ska ses som ett organiskt dokument som säkerligen kommer uppdateras och utvecklas med de utmaningar som världen i stort, och därmed också FRÖYD, ställs inför de kommande åren. Min förhoppning är att årets arbete ska mynna ut i en mer utförlig hållbarhetsberättelse som du kommer kunna ta del av under första kvartalet 2022.

 

 

Senast ändrad 2021-03-31
av Maria Falk Fröyen, F R Ö Y D